Rollefordeling og ansvarsområder i Kristiansand Pistolskyttere/ Oppmenn Klubbvåpen og ammunisjon.
I forbindelse med sammenslåing KPK og KGP har styret i Kristiansand Pistolskyttere sett på roller og ansvarsområder/verv i den nye klubben.
Det vil komme endringer, noen etter ønske fra personer som i dag har spesielle ansvarsområder, men også endringer styret mener det er riktig å foreta ut fra behovet i en ny «storklubb».
Dette arbeidet er styret allerede i gang med, og endringer vil fortløpende bli offentliggjort på vår hjemmeside og på sosiale medier der vi har grupper/profiler.
På styremøte torsdag 10.03.2022 ble det besluttet at vervet som Oppmann Klubbvåpen og ammunisjon fremover skal fordeles på to personer i stedet for en.

Fra og med i dag, mandag 14. mars 2022.03.14 gjelder følgende for Oppmann Klubbvåpen og ammunisjon, Gimlehallen og Kristiansand Pistolbane.

Oppmann Klubbvåpen og ammunisjon, Gimlehallen, Ernesto Santos Cagunot (har fungert på begge plasser frem til nå).
Ny Oppmann Klubbvåpen og ammunisjon, Kristiansand Pistolbane, Roald Tanche-Bergh Jr.

Arbeidsinstruks/oppgaver de skal ha ansvar for:
Gimlehallen:
• Ansvar for at klubbens våpenbeholdning samsvarer med klubbens våpenkort.
• Ansvar for at våpen oppbevares i h.h.t. norsk lov.
• Ha oversikt over klubbens ammunisjonsbeholdning.
• Se til at klubbens våpen er i god stand. Ved behov for vedlikehold eller reparasjoner skal dette utføres av kyndig personell.
• Ansvarlig for innkjøp av nødvendige reservedeler og pussesaker til klubbvåpen.
• Ved feil på klubbvåpen i garantitid, sørge for at våpen blir levert til leverandør for utbedring.
• Holde orden i våpenskap og rommet våpenskapet står i.
• Ansvarlig for at det er tilstrekkelig med skivelapper tilgjengelig/etterfylle på stativ.
• Ansvarlig for at det til enhver tid er nok skivestativ/rammer til pappblinker. Skaffe lekter og kalle inn til dugnad for å lage nye ved behov.

Kristiansand Pistolbane:
• Ansvar for at klubbens våpenbeholdning samsvarer med klubbens våpenkort.
• Ansvar for at våpen oppbevares i h.h.t. norsk lov.
• Ha oversikt over klubbens ammunisjonsbeholdning.
• Se til at klubbens våpen er i god stand. Ved behov for vedlikehold eller reparasjoner skal dette utføres av kyndig personell.
• Ansvarlig for innkjøp av nødvendige reservedeler og pussesaker til klubbvåpen.
• Ved feil på klubbvåpen i garantitid, sørge for at våpen blir levert til leverandør for utbedring.
• Holde orden i våpenskap og i kasunen hvor våpenskapet befinner seg.