Rollefordeling og ansvarsområder i Kristiansand Pistolskyttere/ Oppmenn Klubbvåpen og ammunisjon.
I forbindelse med sammenslåing KPK og KGP har styret i Kristiansand Pistolskyttere sett på roller og ansvarsområder/verv i den nye klubben.
Det vil komme endringer, noen etter ønske fra personer som i dag har spesielle ansvarsområder, men også endringer styret mener det er riktig å foreta ut fra behovet i en ny «storklubb».
Dette arbeidet er styret allerede i gang med, og endringer vil fortløpende bli offentliggjort på vår hjemmeside og på sosiale medier der vi har grupper/profiler.
På styremøte torsdag 10.03.2022 ble det besluttet at vervet som Oppmann Klubbvåpen og ammunisjon fremover skal fordeles på to personer i stedet for en.

Fra og med i dag, mandag 14. mars 2022.03.14 gjelder følgende for Oppmann Klubbvåpen og ammunisjon, Gimlehallen og Kristiansand Pistolbane.

Oppmann Klubbvåpen og ammunisjon, Gimlehallen, Ernesto Santos Cagunot .
Oppmann Klubbvåpen og ammunisjon, Kristiansand Pistolbane, Tor-Erling Nordgaard-Tveit

Arbeidsinstruks/oppgaver de skal ha ansvar for:
Gimlehallen:
• Ansvar for at klubbens våpenbeholdning samsvarer med klubbens våpenkort.
• Ansvar for at våpen oppbevares i h.h.t. norsk lov.
• Ha oversikt over klubbens ammunisjonsbeholdning.
• Se til at klubbens våpen er i god stand. Ved behov for vedlikehold eller reparasjoner skal dette utføres av kyndig personell.
• Ansvarlig for innkjøp av nødvendige reservedeler og pussesaker til klubbvåpen.
• Ved feil på klubbvåpen i garantitid, sørge for at våpen blir levert til leverandør for utbedring.
• Holde orden i våpenskap og rommet våpenskapet står i.
• Ansvarlig for at det er tilstrekkelig med skivelapper tilgjengelig/etterfylle på stativ.
• Ansvarlig for at det til enhver tid er nok skivestativ/rammer til pappblinker. Skaffe lekter og kalle inn til dugnad for å lage nye ved behov.

Kristiansand Pistolbane:
• Ansvar for at klubbens våpenbeholdning samsvarer med klubbens våpenkort.
• Ansvar for at våpen oppbevares i h.h.t. norsk lov.
• Ha oversikt over klubbens ammunisjonsbeholdning.
• Se til at klubbens våpen er i god stand. Ved behov for vedlikehold eller reparasjoner skal dette utføres av kyndig personell.
• Ansvarlig for innkjøp av nødvendige reservedeler og pussesaker til klubbvåpen.
• Ved feil på klubbvåpen i garantitid, sørge for at våpen blir levert til leverandør for utbedring.
• Holde orden i våpenskap og i kasunen hvor våpenskapet befinner seg.