Kontrollutvalg

Oppgaver

Kontrollutvalgets oppgaver er å påse at:

  • Idrettslagets midler er anvendt i henhold til lover og bestemmelser.
  • Idrettslagets midler går til de aktiviteter som årsmøtet har fattet vedtak om.
  • Idrettslagets økonomiske disposisjoner er i samsvar med idrettslagets egen lov.
  • Idrettslaget har økonomisk kontroll internt.
  • Årsregnskap og eventuelt delårsrapporter gir ett rettvisende bilde av idrettslagets drift.

Kontakt

Se organisasjonssiden for kontaktinformasjon til kontrollutvalget.

Organisasjonsoversikt

Veileder

Veileder for kontrollutvalg uten revisor.

 
Ekstern lenke: NIFs lov 2022