Kontrollutvalg

§ 2-12. Kontrollutvalg

Oppgaver

Kontrollutvalgets oppgaver er å påse at:

  • Idrettslagets midler er anvendt i henhold til lover og bestemmelser.
  • Idrettslagets midler går til de aktiviteter som årsmøtet har fattet vedtak om.
  • Idrettslagets økonomiske disposisjoner er i samsvar med idrettslagets egen lov.
  • Idrettslaget har økonomisk kontroll internt.
  • Årsregnskap og eventuelt delårsrapporter gir ett rettvisende bilde av idrettslagets drift.
  • Forvaltningsrevisjon.
  • Økonomikontroll.
  • Eierskapskontroll.

Hva faller utenfor kontrollutvalgets oppgaver?

Kontrollutvalget skal ikke være en saksbehandler, klageinstans eller varslingskanal. Kontrollutvalget har ingen myndighet til verken å fatte, omgjøre eller overprøve vedtak. Videre skal kontrollutvalget ikke være en arena for idrettspolitikk, eller overprøve idrettspolitiske beslutninger. Det er selve kontrollperspektivet som skal legge føringer for arbeidet i kontrollutvalget.

Kontakt

Se organisasjonssiden for kontaktinformasjon til kontrollutvalget.

Veileder

Veileder for kontrollutvalg uten revisor.

Se forøvrig for mer informasjon: Kontrollutvalgsmaler